Bat for Lashes - by Karina Zyga (Vistingri)

Bat for Lashes - by Karina Zyga (Vistingri)

Ian Curtis - by Karina Zyga (Vistingri)

Ian Curtis - by Karina Zyga (Vistingri)

Fashion - by Karina Zyga (Vistingri)

Fashion - by Karina Zyga (Vistingri)

Audrey Hepburn - by Karina Zyga (Vistingri)

Audrey Hepburn - by Karina Zyga (Vistingri)

Cold - by Karina Zyga (Vistingri)

Cold - by Karina Zyga (Vistingri)

Grimes - by Karina Zyga (Vistingri)

Grimes - by Karina Zyga (Vistingri)

Kate Moss - by Karina Zyga (Vistingri)

Kate Moss - by Karina Zyga (Vistingri)

Dreamland - by Karina Zyga (Vistingri)

Dreamland - by Karina Zyga (Vistingri)

Pose for me - by Karina Zyga (Vistingri)

Pose for me - by Karina Zyga (Vistingri)

Grimes - by Karina Zyga (Vistingri)

Grimes - by Karina Zyga (Vistingri)

Pinterest
Szukaj