responsywny

responsywny

Poland / I love responsive web design, mobile and all around. My blog is responsywny.pl. Enjoy!