Progresywne książki

Lektury progosa
22 Pins96 Followers
Sztuka w matematyce, matematyka w sztuce | ProGG - Ken Robin­son, w książce ‘Obli­cza umysłu’, zasta­na­wia się, z czego wynika luka pomiędzy dzi­siej­szymi kre­atyw­nymi potrze­bami biz­nesu a niską kre­atywnością absol­wentów. Poszu­kuje przy­czyn w histo­rii szkol­nic­twa oraz sys­te­mie wartości tkwiącym w nas tak głęboko, że nie zda­jemy sobie z niego sprawy. Zadaje pyta­nia, jakie warunki należałoby stwo­rzyć, by zmienić tę sytu­ację. I kiedy taka zmiana jest w ogóle możliwa.

Sztuka w matematyce, matematyka w sztuce | ProGG - Ken Robin­son, w książce ‘Obli­cza umysłu’, zasta­na­wia się, z czego wynika luka pomiędzy dzi­siej­szymi kre­atyw­nymi potrze­bami biz­nesu a niską kre­atywnością absol­wentów. Poszu­kuje przy­czyn w histo­rii szkol­nic­twa oraz sys­te­mie wartości tkwiącym w nas tak głęboko, że nie zda­jemy sobie z niego sprawy. Zadaje pyta­nia, jakie warunki należałoby stwo­rzyć, by zmienić tę sytu­ację. I kiedy taka zmiana jest w ogóle możliwa.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju (w ujęciu) Holgera Rogalla jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Lektura obowiązkowa dla każdego powspółczesnego progresywisty.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju (w ujęciu) Holgera Rogalla jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Lektura obowiązkowa dla każdego powspółczesnego progresywisty.

SUMIENIE KORPORACJI. Ted Nace w książce “Gangi Ame­ryki. Współ­cze­sne kor­po­ra­cje a demokracja” podejmuje się trud­nego zada­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia : skąd się wzięły współ­cze­sne  kor­po­ra­cje i  dla­czego mają tak ogromną wła­dzę? Jak do tego doszło, że we współ­cze­snym świe­cie  zagra­żają one de facto insty­tu­cji demo­kra­cji? Dla­czego dzi­siaj “nic nie jest nie­le­galne,  jeśli posta­nowi to zro­bić stu biz­nes­me­nów” (Andrew Young)? A prze­cież nie zawsze tak było…

SUMIENIE KORPORACJI. Ted Nace w książce “Gangi Ame­ryki. Współ­cze­sne kor­po­ra­cje a demokracja” podejmuje się trud­nego zada­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia : skąd się wzięły współ­cze­sne kor­po­ra­cje i dla­czego mają tak ogromną wła­dzę? Jak do tego doszło, że we współ­cze­snym świe­cie zagra­żają one de facto insty­tu­cji demo­kra­cji? Dla­czego dzi­siaj “nic nie jest nie­le­galne, jeśli posta­nowi to zro­bić stu biz­nes­me­nów” (Andrew Young)? A prze­cież nie zawsze tak było…

Pod prąd religii ekonomii i jej dogmatom. E.F. Schu­ma­cher – swoją książką ‘Małe jest piękne. Spoj­rze­nie na gospo­darkę świata z założeniem, że czło­wiek coś znaczy’ — wprowadził w świe­cie eko­no­micz­nym zupeł­nie nie­małe zamie­sza­nie. Śmiał bowiem zauwa­żyć, że  eko­no­mia rzą­dząca współ­cze­snym świa­tem zapo­mniała zupeł­nie o czło­wieku, jako­ści jego życia i god­no­ści przy­pi­sa­nej kie­dyś pracy. Zaproponował więc wiele zmian [...]

Pod prąd religii ekonomii i jej dogmatom

Przekleństwo nadmiernego wyboru | #ProGG - Przedstawiamy na portalu #progg.eu wnikliwe omówienie książki znanej socjolożki słoweńskiej Renaty Salecl ‘Tyrania wyboru’, z której dowiadujemy się, jak bardzo nadmierny wybór nas unieszczęśliwia, dlaczego tak się dzieje, kto na tym korzysta i co można z tym fantem zrobić

Przekleństwo nadmiernego wyboru | #ProGG - Przedstawiamy na portalu #progg.eu wnikliwe omówienie książki znanej socjolożki słoweńskiej Renaty Salecl ‘Tyrania wyboru’, z której dowiadujemy się, jak bardzo nadmierny wybór nas unieszczęśliwia, dlaczego tak się dzieje, kto na tym korzysta i co można z tym fantem zrobić

Kultowa książka duńskiego urbanisty Jana Gehla opisująca w bardzo przystępny sposób zasady jakimi powinna rządzić się dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna

Kultowa książka duńskiego urbanisty Jana Gehla opisująca w bardzo przystępny sposób zasady jakimi powinna rządzić się dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna

Plaga analfabetyzmu mentalnego | “Eks­pan­sja pięk­nych umy­słów” to naj­now­sza książka Zbi­gniewa Pie­tra­siń­skiego, wiel­kiego popu­la­ry­za­tora roz­woju czło­wieka dorosłego. Autor wycho­dzi z zało­że­nia, że „ po zawrot­nych postę­pach naszej cywi­li­za­cji w dosko­na­le­niu warun­ków życia nad­cho­dzi era dosko­na­le­nia samych ludzi i eks­pan­sji oso­bo­wo­ści w pełni doj­rza­łych, wol­nych od fana­ty­zmów i zacie­trze­wień”

Plaga analfabetyzmu mentalnego | “Eks­pan­sja pięk­nych umy­słów” to naj­now­sza książka Zbi­gniewa Pie­tra­siń­skiego, wiel­kiego popu­la­ry­za­tora roz­woju czło­wieka dorosłego. Autor wycho­dzi z zało­że­nia, że „ po zawrot­nych postę­pach naszej cywi­li­za­cji w dosko­na­le­niu warun­ków życia nad­cho­dzi era dosko­na­le­nia samych ludzi i eks­pan­sji oso­bo­wo­ści w pełni doj­rza­łych, wol­nych od fana­ty­zmów i zacie­trze­wień”

Jak wywołać epidemię społeczną? | W książce pt. ‘Punkt prze­ło­mowy’ Mal­colm Gla­dwell pró­buje zro­zu­mieć takie zja­wi­ska jak: nowe trendy w modzie, powsta­nie ruchów reli­gij­nych, prze­isto­cze­nie nie­zna­nej książki w best­sel­ler, etc. Poję­cie ‘punkt prze­ło­mowy’ (tip­ping point) ozna­cza moment, w któ­rym szala prze­chyla się na czy­jąś strunę; moment, w któ­rym sytu­acja osiąga masę kry­tyczną; punkt wrzenia.

Jak wywołać epidemię społeczną? | W książce pt. ‘Punkt prze­ło­mowy’ Mal­colm Gla­dwell pró­buje zro­zu­mieć takie zja­wi­ska jak: nowe trendy w modzie, powsta­nie ruchów reli­gij­nych, prze­isto­cze­nie nie­zna­nej książki w best­sel­ler, etc. Poję­cie ‘punkt prze­ło­mowy’ (tip­ping point) ozna­cza moment, w któ­rym szala prze­chyla się na czy­jąś strunę; moment, w któ­rym sytu­acja osiąga masę kry­tyczną; punkt wrzenia.

Przyglądać się temu, który śpi | ProGG - Roger-​​Pol Droit poprzez swoją książkę ‘101 zabaw filo­zo­ficz­nych. Doświad­cza­nie codzienności’ przywraca filo­zo­fię życiu. Wyrywa ją z nauko­wych łap garstki posi­wia­łych panów o dłu­gich bro­dach, mówią­cych tylko sobie zna­nym żargo­nem, i roz­daje ją gar­ściami światu. Poprzez zestaw, czasami uro­czych, cza­sami este­tycz­nie odrzu­ca­ją­cych, ćwiczeń — zachwy­tów nad zmy­słami, nad myślą, nad ist­nie­niem — uka­zuje istotę filozofii.

Przyglądać się temu, który śpi | ProGG - Roger-​​Pol Droit poprzez swoją książkę ‘101 zabaw filo­zo­ficz­nych. Doświad­cza­nie codzienności’ przywraca filo­zo­fię życiu. Wyrywa ją z nauko­wych łap garstki posi­wia­łych panów o dłu­gich bro­dach, mówią­cych tylko sobie zna­nym żargo­nem, i roz­daje ją gar­ściami światu. Poprzez zestaw, czasami uro­czych, cza­sami este­tycz­nie odrzu­ca­ją­cych, ćwiczeń — zachwy­tów nad zmy­słami, nad myślą, nad ist­nie­niem — uka­zuje istotę filozofii.

ODDAĆ DZIECIOM DZIECIŃSTWO - ‘Pod pre­sją. Dajmy dzie­ciom święty spo­kój!’ Carl’a Honore’a. Autor szuka recepty na to, jak dobrze wycho­wy­wać dzieci. Oczy­wi­ście, można się domy­ślić, że nie uda mu się jej zna­leźć. Jed­nak jego wędrówki po zaka­mar­kach dzi­siej­szego rodzi­ciel­stwa dopro­wa­dzają go do kilku waż­nych odkryć, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest stwier­dze­nie, że dla dzieci naj­czę­ściej ‘mniej’ zna­czy ‘wię­cej’, a ‘wol­niej’ zna­czy ‘szybciej’.

ODDAĆ DZIECIOM DZIECIŃSTWO - ‘Pod pre­sją. Dajmy dzie­ciom święty spo­kój!’ Carl’a Honore’a. Autor szuka recepty na to, jak dobrze wycho­wy­wać dzieci. Oczy­wi­ście, można się domy­ślić, że nie uda mu się jej zna­leźć. Jed­nak jego wędrówki po zaka­mar­kach dzi­siej­szego rodzi­ciel­stwa dopro­wa­dzają go do kilku waż­nych odkryć, któ­rych wspól­nym mia­now­ni­kiem jest stwier­dze­nie, że dla dzieci naj­czę­ściej ‘mniej’ zna­czy ‘wię­cej’, a ‘wol­niej’ zna­czy ‘szybciej’.

Pazerne dzieci konsumpcji | Książka Bar­bera ‘Skon­su­mo­wani’ uka­zuje współ­cze­sny świat w spo­sób, który wraż­li­wemu czy­tel­ni­kowi zdej­muje bielmo z oczu, przed­sta­wia rze­czy­wi­ste mecha­ni­zmy ste­ru­jące ryn­kiem, infor­ma­cją i poli­tyką (...), a kon­su­menta zosta­wia z ponu­rym fak­tem, że kupu­jąc dobra dające krót­ko­trwałą satys­fak­cję, płaci za nie walu­tami zwa­nymi: oby­wa­tel­skość, suwe­ren­ność, kry­tyczne myślenie, demokracja i dojrzałość.

Pazerne dzieci konsumpcji | Książka Bar­bera ‘Skon­su­mo­wani’ uka­zuje współ­cze­sny świat w spo­sób, który wraż­li­wemu czy­tel­ni­kowi zdej­muje bielmo z oczu, przed­sta­wia rze­czy­wi­ste mecha­ni­zmy ste­ru­jące ryn­kiem, infor­ma­cją i poli­tyką (...), a kon­su­menta zosta­wia z ponu­rym fak­tem, że kupu­jąc dobra dające krót­ko­trwałą satys­fak­cję, płaci za nie walu­tami zwa­nymi: oby­wa­tel­skość, suwe­ren­ność, kry­tyczne myślenie, demokracja i dojrzałość.

Co ma nierówność dochodów do otyłości? | “Duch rów­no­ści” to książka wręcz prze­ło­mowa, poka­zu­jąca za pomocą wyni­ków licz­nych badań, że wiele pro­ble­mów współ­cze­snego świata, takich jak: wysoka prze­stęp­czość, prze­moc, ciąże nasto­la­tek, oty­łość, nar­ko­ma­nia, kon­sump­cjo­nizm, cho­roby psy­chiczne, etc, jest wyni­kiem braku rów­no­ści w społeczeństwie, a co za tym idzie — poczu­cia poni­że­nia, braku spraw­stwa znacz­nej czę­ści społeczeństwa.

Co ma nierówność dochodów do otyłości?

Kapitalizm przeciwieństwem zdrowego rynku | Wnikliwe omówienie (nie recenzja!) książki Davida Kortena, Świat po kapi­ta­li­zmie. Alter­na­tywy dla glo­ba­li­za­cji’. Jest ona nie­jako posze­rze­niem pierw­szej słyn­nej książki Kor­tena: ‘Gdy kor­po­ra­cje rzą­dzą świa­tem’ (...)

Kapitalizm przeciwieństwem zdrowego rynku | Wnikliwe omówienie (nie recenzja!) książki Davida Kortena, Świat po kapi­ta­li­zmie. Alter­na­tywy dla glo­ba­li­za­cji’. Jest ona nie­jako posze­rze­niem pierw­szej słyn­nej książki Kor­tena: ‘Gdy kor­po­ra­cje rzą­dzą świa­tem’ (...)

Jedna z najważniejszych książek o urbanistyce XX. wieku. Jacobs krytykując filozofię Karty Ateńskiej przyczyniła się do narodzin postmodernizmu na przełomie lat 60' i 70'. Dotychczas nie przetłumaczona na język polski.

1961 - The Death and Life of Great American Cities - Jane Jacobs

Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości. Jan Sowa.  Niezwykle inspirująca książka dla progosa - nowe spojrzenie na historie, obecne zadania i wizję rozwoju.

Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości. Jan Sowa. Niezwykle inspirująca książka dla progosa - nowe spojrzenie na historie, obecne zadania i wizję rozwoju.

Pinterest
Search