Ekonomia humanistyczna - ludzie przed zyskiem

Pora na nową ekonomię, w której ludzie i planeta są ważniejsi, niż zysk, rynki finansowe, banki, korporacje itp.
28 Piny96 Obserwujący

Dziesięć zasad nowej ekonomii opartej na zdrowym rozsądku | David Kor­ten stwier­dza, iż już naj­wyż­szy czas, aby­śmy ogło­sili naszą nie­za­leż­ność wobec eko­no­mii opar­tej na pie­nią­dzu i spe­ku­la­cjach. Przed­sta­wia przy tym jasne zasady nowej, opar­tej na czło­wieku, eko­no­mii. Arty­kuł jest krót­kim wpro­wa­dze­niem do nowej książki Kor­tena Agenda for a New Eco­nomy: From Phan­tom Wealth to Real Wealth – A Dec­la­ra­tion of Inde­pen­dence from Wall Street.

SIEDEM ROZWIĄZAŃ PROWADZĄCYCH DO NOWEJ EKONOMII. David Kor­ten zesta­wia przy­czyny porażki Sta­rej Eko­no­mii z roz­wią­za­niami pro­po­no­wa­nymi przez Nową Eko­no­mię. Trzeba już skoń­czyć z mie­rze­niem jako­ści gospo­darki przez PKB, z zyskiem dla wła­ści­ciela jako jedy­nym celem przed­się­biorstw, z kon­cen­tra­cją wła­dzy w rękach kor­po­ra­cji, z orga­ni­za­cjami świa­to­wymi słu­żą­cymi nie ludziom a kapi­ta­łowi. Pora powszech­nie wpro­wa­dzić w życie zasady Nowej Ekonomii!

B . CORPS, CZYLI DOBRY BIZNES. B. Corps jest próbą rede­fi­ni­cji, czym jest suk­ces w biz­ne­sie. U źródeł tej idei leży zało­że­nie, że same insty­tu­cje nie dadzą rady zmie­rzyć się z wyzwa­niami współ­cze­snego świata. Należy zaprząc do tego biz­nes. Ale, by móc to zro­bić, trzeba go naj­pierw zre­for­mo­wać: począw­szy — od praw­nej rede­fi­ni­cji celu przed­się­bior­stwa, poprzez — uwzględ­nia­nie po stro­nie kosz­tów dla firm nisz­cze­nia przez nie lokal­nych spo­łecz­no­ści [...]

ZBUDUJMY NOWĄ EKONOMIĘ... Autor arty­kułu zasta­na­wia się, jak wpro­wa­dzić wresz­cie nową poli­tykę gospo­dar­czą; co nale­ża­łoby przed­się­wziąć, by celem eko­no­mii stała się: jakość życia, dobro ludzi i środo­wi­ska natu­ral­nego, a nie – jak dotąd: wzrost PKB, zysk ponad wszystko i coraz więk­sza cen­tra­li­za­cja wła­dzy. Wzywa do reali­zo­wa­nia 10 kro­ków, które wspól­nie wpro­wa­dzone mogą zmie­nić naszą rze­czy­wi­stość.

W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA POST-WZROSTOWEGO - wielu eks­cy­tuje się wzro­stem gospo­darki. Podają pro­gnozy na kolejne lata? Lamen­tują nad coraz to niż­szym wzro­stem PKB? Ale co ów wzrost nam daje? Jaki jest praw­dziwy koszt dla jako­ści naszego życia pom­po­wa­nie pie­nię­dzy i surow­ców w gospo­darkę opartą na nie­ustan­nym wzro­ście? Artykuł podaje przykład społeczeństwa, któ­rego głów­nym celem nie byłby już wzrost PKB.

SUMIENIE KORPORACJI. Ted Nace w książce “Gangi Ame­ryki. Współ­cze­sne kor­po­ra­cje a demokracja” podejmuje się trud­nego zada­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia : skąd się wzięły współ­cze­sne kor­po­ra­cje i dla­czego mają tak ogromną wła­dzę? Jak do tego doszło, że we współ­cze­snym świe­cie zagra­żają one de facto insty­tu­cji demo­kra­cji? Dla­czego dzi­siaj “nic nie jest nie­le­galne, jeśli posta­nowi to zro­bić stu biz­nes­me­nów” (Andrew Young)? A prze­cież nie zawsze tak było…

PARECON - jest cało­ściowo opra­co­wa­nym, alter­na­tyw­nym mode­lem eko­no­mii opar­tej na samo­rząd­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści, par­ty­cy­pa­cji pra­cow­ni­ków, a także kon­su­men­tów. Jej pod­sta­wowe zało­że­nia to dąże­nie do łącze­nia ludzi, zamiast obec­nego dzie­le­nia; dąże­nie do upodmio­ta­wia­nia, zamiast ubez­wła­sno­wol­nia­nia, reali­za­cja fun­da­men­tal­nej zasady, że każdy powi­nien mieć prawo głosu w spra­wach, które go doty­czą.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju (w ujęciu) Holgera Rogalla jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Lektura obowiązkowa dla każdego powspółczesnego progresywisty.

Przekleństwo nadmiernego wyboru | #ProGG - Przedstawiamy na portalu #progg.eu wnikliwe omówienie książki znanej socjolożki słoweńskiej Renaty Salecl ‘Tyrania wyboru’, z której dowiadujemy się, jak bardzo nadmierny wybór nas unieszczęśliwia, dlaczego tak się dzieje, kto na tym korzysta i co można z tym fantem zrobić

Jeśli nie widzieliście 'Korporacji', MUSICIE ZOBACZYĆ...

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Search