Ekonomia humanistyczna - ludzie przed zyskiem

Pora na nową ekonomię, w której ludzie i planeta są ważniejsi, niż zysk, rynki finansowe, banki, korporacje itp.
29 Pins98 Followers
Polecamy - świetny film o nowej ekonomii.

The Economics of Happiness Discussion Guide and Companion to the Film

How capital captured politics | Slavoj Žižek - Slawoj Żiżek o tym, jak wielki kapitał wraz z politykami robią nas w bambuko. Oto podpisano kolejne ważne międzynarodowe porozumienie gospodarcze, o czym media informowały niesłychanie dyskretnie. Liberalizacja stosunków handlowych między Unią Europejską a USA będzie miała ogromne, długofalowe skutki dla światowej ekonomii. Rynki finansowe uzyskały zapewnienie, że nie będzie się wobec nich wprowadzać dalszych regulacji - (...)

How capital captured politics

Slavoj Žižek: WikiLeaks has shown us that western democracies are now ruled by market forces that debase the very notion of freedom

Jeśli nie widzieliście 'Korporacji', MUSICIE ZOBACZYĆ...

Ray Anderson from The Corporation

Przekleństwo nadmiernego wyboru | #ProGG - Przedstawiamy na portalu #progg.eu wnikliwe omówienie książki znanej socjolożki słoweńskiej Renaty Salecl ‘Tyrania wyboru’, z której dowiadujemy się, jak bardzo nadmierny wybór nas unieszczęśliwia, dlaczego tak się dzieje, kto na tym korzysta i co można z tym fantem zrobić

Przekleństwo nadmiernego wyboru | #ProGG - Przedstawiamy na portalu #progg.eu wnikliwe omówienie książki znanej socjolożki słoweńskiej Renaty Salecl ‘Tyrania wyboru’, z której dowiadujemy się, jak bardzo nadmierny wybór nas unieszczęśliwia, dlaczego tak się dzieje, kto na tym korzysta i co można z tym fantem zrobić

Ekonomia zrównoważonego rozwoju (w ujęciu) Holgera Rogalla jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Lektura obowiązkowa dla każdego powspółczesnego progresywisty.

Ekonomia zrównoważonego rozwoju (w ujęciu) Holgera Rogalla jest nowym paradygmatem ekonomicznym. Lektura obowiązkowa dla każdego powspółczesnego progresywisty.

SUMIENIE KORPORACJI. Ted Nace w książce “Gangi Ame­ryki. Współ­cze­sne kor­po­ra­cje a demokracja” podejmuje się trud­nego zada­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia : skąd się wzięły współ­cze­sne  kor­po­ra­cje i  dla­czego mają tak ogromną wła­dzę? Jak do tego doszło, że we współ­cze­snym świe­cie  zagra­żają one de facto insty­tu­cji demo­kra­cji? Dla­czego dzi­siaj “nic nie jest nie­le­galne,  jeśli posta­nowi to zro­bić stu biz­nes­me­nów” (Andrew Young)? A prze­cież nie zawsze tak było…

SUMIENIE KORPORACJI. Ted Nace w książce “Gangi Ame­ryki. Współ­cze­sne kor­po­ra­cje a demokracja” podejmuje się trud­nego zada­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia : skąd się wzięły współ­cze­sne kor­po­ra­cje i dla­czego mają tak ogromną wła­dzę? Jak do tego doszło, że we współ­cze­snym świe­cie zagra­żają one de facto insty­tu­cji demo­kra­cji? Dla­czego dzi­siaj “nic nie jest nie­le­galne, jeśli posta­nowi to zro­bić stu biz­nes­me­nów” (Andrew Young)? A prze­cież nie zawsze tak było…

PARECON - jest cało­ściowo opra­co­wa­nym, alter­na­tyw­nym mode­lem eko­no­mii opar­tej na samo­rząd­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści, par­ty­cy­pa­cji pra­cow­ni­ków, a także kon­su­men­tów. Jej pod­sta­wowe zało­że­nia to dąże­nie do łącze­nia ludzi, zamiast obec­nego dzie­le­nia; dąże­nie do upodmio­ta­wia­nia, zamiast ubez­wła­sno­wol­nia­nia, reali­za­cja fun­da­men­tal­nej zasady, że każdy powi­nien mieć prawo głosu w spra­wach, które go doty­czą.

PARECON - jest cało­ściowo opra­co­wa­nym, alter­na­tyw­nym mode­lem eko­no­mii opar­tej na samo­rząd­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści, par­ty­cy­pa­cji pra­cow­ni­ków, a także kon­su­men­tów. Jej pod­sta­wowe zało­że­nia to dąże­nie do łącze­nia ludzi, zamiast obec­nego dzie­le­nia; dąże­nie do upodmio­ta­wia­nia, zamiast ubez­wła­sno­wol­nia­nia, reali­za­cja fun­da­men­tal­nej zasady, że każdy powi­nien mieć prawo głosu w spra­wach, które go doty­czą.

Dziesięć zasad nowej ekonomii opartej na zdrowym rozsądku | David Kor­ten stwier­dza, iż już naj­wyż­szy czas, aby­śmy ogło­sili naszą nie­za­leż­ność wobec eko­no­mii opar­tej na pie­nią­dzu i spe­ku­la­cjach. Przed­sta­wia przy tym jasne zasady nowej, opar­tej na czło­wieku, eko­no­mii. Arty­kuł jest krót­kim wpro­wa­dze­niem do nowej książki Kor­tena Agenda for a New Eco­nomy: From Phan­tom Wealth to Real Wealth – A Dec­la­ra­tion of Inde­pen­dence from Wall Street.

Dziesięć zasad nowej ekonomii opartej na zdrowym rozsądku | David Kor­ten stwier­dza, iż już naj­wyż­szy czas, aby­śmy ogło­sili naszą nie­za­leż­ność wobec eko­no­mii opar­tej na pie­nią­dzu i spe­ku­la­cjach. Przed­sta­wia przy tym jasne zasady nowej, opar­tej na czło­wieku, eko­no­mii. Arty­kuł jest krót­kim wpro­wa­dze­niem do nowej książki Kor­tena Agenda for a New Eco­nomy: From Phan­tom Wealth to Real Wealth – A Dec­la­ra­tion of Inde­pen­dence from Wall Street.

W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA POST-WZROSTOWEGO - wielu eks­cy­tuje się wzro­stem gospo­darki. Podają pro­gnozy na kolejne lata? Lamen­tują nad coraz to niż­szym wzro­stem PKB? Ale co ów wzrost nam daje? Jaki jest praw­dziwy koszt dla jako­ści naszego życia pom­po­wa­nie pie­nię­dzy i surow­ców w gospo­darkę opartą na nie­ustan­nym wzro­ście? Artykuł podaje przykład społeczeństwa, któ­rego głów­nym celem nie byłby już wzrost PKB.

W stronę społeczeństwa post-wzrostowego

ZBUDUJMY NOWĄ EKONOMIĘ... Autor arty­kułu zasta­na­wia się, jak wpro­wa­dzić wresz­cie nową poli­tykę gospo­dar­czą; co nale­ża­łoby przed­się­wziąć, by celem eko­no­mii stała się: jakość życia, dobro ludzi i środo­wi­ska natu­ral­nego, a nie – jak dotąd: wzrost PKB, zysk ponad wszystko i coraz więk­sza cen­tra­li­za­cja wła­dzy.  Wzywa do reali­zo­wa­nia 10 kro­ków, które wspól­nie wpro­wa­dzone mogą zmie­nić naszą rze­czy­wi­stość.

Bellyitch: Why you should prep your children to become rich

Pinterest
Search