Biospołeczeństwo

Przedstawiamy rozwiązania dotyczące przejścia od tradycyjnego XX-wiecznego techno-społeczeństwa do przyjaznego dla ludzi i natury biospołeczeństwa. Interesują nas głównie tematy związane z koncepcjami społecznymi, politycznymi, nową ekonomią, edukacją i kulturą.
80 Piny98 Obserwujący
Pakiet klimatyczny: jak wygrać, żeby przegrać | Antymatrix, E.Bendyk. W PL zamiast nowych technologii energetycznych - Folwark 2.0 – wszak ciągle konkurujemy tanią pracą, a na konkurencję technologiczną właśnie tracimy szansę, wycofując się z europejskiego wyścigu.

Pakiet klimatyczny: jak wygrać, żeby przegrać | Antymatrix, E.Bendyk. W PL zamiast nowych technologii energetycznych - Folwark 2.0 – wszak ciągle konkurujemy tanią pracą, a na konkurencję technologiczną właśnie tracimy szansę, wycofując się z europejskiego wyścigu.

pin 3
Dobro-​​wolna prostota | W ramach cyklu arty­ku­łów oma­wia­ją­cych nowe trendy w zakre­sie sty­lów życia będą­cych alter­na­tywą dla kon­sump­cjo­ni­zmu — przed­sta­wiamy “volun­tary sim­pli­city”, czyli dobro­wolną pro­stotę. Jest ona dosłow­nie: dobro-​​wolna, bowiem jest drogą do dobra oraz spra­wia, że czu­jemy się wolni. Arty­kuł poka­zuje, iż — wbrew pozo­rom — ten styl życia nie jest wcale “pro­sty”, prze­ciw­nie — jest (w nowym sensie) — nadzwyczaj wyrafinowany.

Dobro-​​wolna prostota | W ramach cyklu arty­ku­łów oma­wia­ją­cych nowe trendy w zakre­sie sty­lów życia będą­cych alter­na­tywą dla kon­sump­cjo­ni­zmu — przed­sta­wiamy “volun­tary sim­pli­city”, czyli dobro­wolną pro­stotę. Jest ona dosłow­nie: dobro-​​wolna, bowiem jest drogą do dobra oraz spra­wia, że czu­jemy się wolni. Arty­kuł poka­zuje, iż — wbrew pozo­rom — ten styl życia nie jest wcale “pro­sty”, prze­ciw­nie — jest (w nowym sensie) — nadzwyczaj wyrafinowany.

pin 1
Farmy wiatrowe kontra wiatraki indywidualne | W Elblągu, 31 marca 2014 roku odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Zagro­że­nia dla roz­woju tury­styki Elbląga i Mie­rzei Wiśla­nej wyni­ka­jące z loka­li­za­cji elek­trowni wia­tro­wych na Żuła­wach Wiśla­nych”. Wyda­rze­nie było bar­dzo inten­sywne. Czynny udział brali nie tylko naukowcy, samo­rzą­dowcy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i poli­tycy, także miesz­kańcy, bez­po­śred­nio dotknięci wpły­wem farm wiatrowych.

Farmy wiatrowe kontra wiatraki indywidualne | W Elblągu, 31 marca 2014 roku odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Zagro­że­nia dla roz­woju tury­styki Elbląga i Mie­rzei Wiśla­nej wyni­ka­jące z loka­li­za­cji elek­trowni wia­tro­wych na Żuła­wach Wiśla­nych”. Wyda­rze­nie było bar­dzo inten­sywne. Czynny udział brali nie tylko naukowcy, samo­rzą­dowcy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i poli­tycy, także miesz­kańcy, bez­po­śred­nio dotknięci wpły­wem farm wiatrowych.

pin 1
Uczony z Gdańska wynalazł system ogrzewania ciepłem zmagazynowanym w ziemi - Racjonalista

Uczony z Gdańska wynalazł system ogrzewania ciepłem zmagazynowanym w ziemi - Racjonalista

pin 1
heart 1
Krok 2 – „Inwestycje” w dobra trwałe – zakupy spożywcze. Kolejny artykuł z cyklu: jak nie produkować żadnych odpadów..

Krok 2 – „Inwestycje” w dobra trwałe – zakupy spożywcze. Kolejny artykuł z cyklu: jak nie produkować żadnych odpadów..

pin 1
heart 1
zero waste

zero waste

pin 1
Architektura konceptualna versus realna (I) | Jest to arty­kuł o sys­te­mie, o myśle­niu i dzia­ła­niu sys­te­mo­wym mogą­cym mieć naprawdę duży zasięg geo­gra­ficzny. Czę­sto mówimy, że sys­tem nie działa. O sys­te­mie naj­czę­ściej sły­chać w kon­tek­ście nega­tyw­nym. Ale sys­tem można i trzeba współ­two­rzyć, by wska­zy­wał pożą­dany kie­ru­nek, na plus. Chciałabym się podzie­lić moimi spo­strze­że­niami z dzia­ła­nia sys­temu wpły­wa­ją­cego w spo­sób pozy­tywny na zacho­wa­nia ludzi.

Architektura konceptualna versus realna (I) | Jest to arty­kuł o sys­te­mie, o myśle­niu i dzia­ła­niu sys­te­mo­wym mogą­cym mieć naprawdę duży zasięg geo­gra­ficzny. Czę­sto mówimy, że sys­tem nie działa. O sys­te­mie naj­czę­ściej sły­chać w kon­tek­ście nega­tyw­nym. Ale sys­tem można i trzeba współ­two­rzyć, by wska­zy­wał pożą­dany kie­ru­nek, na plus. Chciałabym się podzie­lić moimi spo­strze­że­niami z dzia­ła­nia sys­temu wpły­wa­ją­cego w spo­sób pozy­tywny na zacho­wa­nia ludzi.

Pomidorem w system, czyli kilka słów o kooperatywach | Arty­kuł mówi o powoli rosną­cym w Pol­sce ruchu koope­ra­tyw spo­żyw­czych. Poka­zuje, że zwykły akt kupo­wa­nia jedze­nia, może stać się narzędziem budo­wa­nia lokal­nej wspólnoty, ucze­nia się odpo­wie­dzialności, opto­wa­nia za spra­wie­dli­wym han­dlem, wspie­ra­nia pro­du­centów, szkołą demo­kra­cji uczest­niczącej…

Pomidorem w system, czyli kilka słów o kooperatywach | Arty­kuł mówi o powoli rosną­cym w Pol­sce ruchu koope­ra­tyw spo­żyw­czych. Poka­zuje, że zwykły akt kupo­wa­nia jedze­nia, może stać się narzędziem budo­wa­nia lokal­nej wspólnoty, ucze­nia się odpo­wie­dzialności, opto­wa­nia za spra­wie­dli­wym han­dlem, wspie­ra­nia pro­du­centów, szkołą demo­kra­cji uczest­niczącej…

House for Trees by Vo Trong Nghia Architects | Ten przykład domów - doniczek ilustruje doskonale przyszłość ludzkiego osadnictwa. Powinniśmy tworzyć nasze miasta \ osiedla jako struktury integralnie wspierające \ naśladujące Naturę. Musimy skończyć z arcy-mitem modernizmu, że możemy stworzyć ludzki świat życia wbrew Naturze!

House for Trees by Vo Trong Nghia Architects | Ten przykład domów - doniczek ilustruje doskonale przyszłość ludzkiego osadnictwa. Powinniśmy tworzyć nasze miasta \ osiedla jako struktury integralnie wspierające \ naśladujące Naturę. Musimy skończyć z arcy-mitem modernizmu, że możemy stworzyć ludzki świat życia wbrew Naturze!

heart 1
Dlaczego UE odchodzi od paliw kopalnych - świetna matryca argumentów, zestawiona przez Marcina Popkiewicza.

Dlaczego UE odchodzi od paliw kopalnych - świetna matryca argumentów, zestawiona przez Marcina Popkiewicza.

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Search