Biospołeczeństwo

Przedstawiamy rozwiązania dotyczące przejścia od tradycyjnego XX-wiecznego techno-społeczeństwa do przyjaznego dla ludzi i natury biospołeczeństwa. Interesują nas głównie tematy związane z koncepcjami społecznymi, politycznymi, nową ekonomią, edukacją i kulturą.
80 Piny98 Obserwujący

Pakiet klimatyczny: jak wygrać, żeby przegrać | Antymatrix, E.Bendyk. W PL zamiast nowych technologii energetycznych - Folwark 2.0 – wszak ciągle konkurujemy tanią pracą, a na konkurencję technologiczną właśnie tracimy szansę, wycofując się z europejskiego wyścigu.

pin 3

Uczony z Gdańska wynalazł system ogrzewania ciepłem zmagazynowanym w ziemi - Racjonalista

pin 1
heart 1

Farmy wiatrowe kontra wiatraki indywidualne | W Elblągu, 31 marca 2014 roku odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Zagro­że­nia dla roz­woju tury­styki Elbląga i Mie­rzei Wiśla­nej wyni­ka­jące z loka­li­za­cji elek­trowni wia­tro­wych na Żuła­wach Wiśla­nych”. Wyda­rze­nie było bar­dzo inten­sywne. Czynny udział brali nie tylko naukowcy, samo­rzą­dowcy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i poli­tycy, także miesz­kańcy, bez­po­śred­nio dotknięci wpły­wem farm wiatrowych.

pin 1

Dobro-​​wolna prostota | W ramach cyklu arty­ku­łów oma­wia­ją­cych nowe trendy w zakre­sie sty­lów życia będą­cych alter­na­tywą dla kon­sump­cjo­ni­zmu — przed­sta­wiamy “volun­tary sim­pli­city”, czyli dobro­wolną pro­stotę. Jest ona dosłow­nie: dobro-​​wolna, bowiem jest drogą do dobra oraz spra­wia, że czu­jemy się wolni. Arty­kuł poka­zuje, iż — wbrew pozo­rom — ten styl życia nie jest wcale “pro­sty”, prze­ciw­nie — jest (w nowym sensie) — nadzwyczaj wyrafinowany.

pin 1

Krok 2 – „Inwestycje” w dobra trwałe – zakupy spożywcze. Kolejny artykuł z cyklu: jak nie produkować żadnych odpadów..

pin 1
heart 1

To już ostatni moment na uratowanie ludzkości przed globalnym ociepleniem - tak w skrócie można by podsumować najnowszy, piąty już raport ONZ-owskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu.

Zyskowność łazienkowych mini-inwestycji (czyli kroku 2-go ciąg dalszy). W artykule autorka krytycznie spogląda tym razem na swoją łazienkę – jako na kolejne miejsce generujące ogromne ilości głównie plastikowych śmieci – opakowań po produktach czy zużytych produktów jednorazowych. Czy można je wyeliminować? Od czego zacząć? Czy mamy tu jakiś wybór, by zastąpić to co jedno- bądź kilkurazowe – tym co trwałe?

Krok 1 – Odpadkowy audyt. Od czego zacząć swoją przygodę z zero waste. Jak przełamać swoją niechęć w stosunku do śmieciowych tematów. Skąd się ona bierze. Jak przeanalizować zawartość swoich koszy na śmieci i co z tą wiedzą zrobić.

Krok 4 – Zrób to sam(a). Na ścieżce Projektu Zero Śmieci kilka kroków już za nami: wiadomo już, jakich śmieci i jak dużo wytwarzamy, mamy w gotowości zestaw zakupowy, zastąpiliśmy produkty jednorazowe – trwałymi, odszukaliśmy miejsca, w których można kupować żywność i kosmetyki luzem na wagę. Pora na Krok 4-ty – nazwałam go ‘Zrób to sam(a)’.

Pinterest • Światowy katalog pomysłów