Aktywna demokracja na 21 wiek

Poszukiwania modelu społeczno - politycznego, który zastąpi patologiczne formy demokracji przedstawicielskiej. Krążymy wokół: demokracji bezpośredniej, e-demokracji, demokracji deliberacyjnej, aktywności obywatelskiej, netarchii.
19 Piny93 Obserwujący
Progos wobec nowych zjawisk politycznych.

Progos wobec nowych zjawisk politycznych.

Oto ważna chwila - koniecznie przeczytaj manifest sieci: PROGOSI – PROGRESYWNA POLSKA. Jest to wezwanie do działania dla wszystkich, którzy chcą stworzyć w Polsce nową jakość kulturową i polityczną, nie prawicową, ani nie lewicową, ale właśnie: progresywną. Pora na nowe koncepcje i kierunki działania; pora na wyrwanie naszego kraju z konserwatywnego zaścianka! Stańmy się wszyscy ZMIANĄ: naszego myślenia, otoczenia, kraju!..

Oto ważna chwila - koniecznie przeczytaj manifest sieci: PROGOSI – PROGRESYWNA POLSKA. Jest to wezwanie do działania dla wszystkich, którzy chcą stworzyć w Polsce nową jakość kulturową i polityczną, nie prawicową, ani nie lewicową, ale właśnie: progresywną. Pora na nowe koncepcje i kierunki działania; pora na wyrwanie naszego kraju z konserwatywnego zaścianka! Stańmy się wszyscy ZMIANĄ: naszego myślenia, otoczenia, kraju!..

Nasza transformacja to była klasyczna neokolonizacja – profesor ekonomii Witold Kieżun nie zostawia suchej nitki na przemianach gospodarczych po 1989 r.

Nasza transformacja to była klasyczna neokolonizacja – profesor ekonomii Witold Kieżun nie zostawia suchej nitki na przemianach gospodarczych po 1989 r.

Polecam artykuł przedstawiający dramatyczną ocenę sytuacji po lewej stronie sceny politycznej i, na tej bazie, pomysł założenia progresywnej w typie partii politycznej. W drugiej części autor przedstawia ważne problemy Polski i sugeruje nowe postulaty programowe dla takiej nowej partii.

Polecam artykuł przedstawiający dramatyczną ocenę sytuacji po lewej stronie sceny politycznej i, na tej bazie, pomysł założenia progresywnej w typie partii politycznej. W drugiej części autor przedstawia ważne problemy Polski i sugeruje nowe postulaty programowe dla takiej nowej partii.

Wątek: Pomysł na zorganizowanie szybkich i przejrzystych wyborów - Racjonalista

Wątek: Pomysł na zorganizowanie szybkich i przejrzystych wyborów - Racjonalista

Podstawy ekolizmu | Przed­sta­wiamy kon­cep­cję eko­li­zmu Henry’ego Gil­berta. Kon­cep­cja ta pro­po­nuje przede­fi­nio­wa­nie nie tylko form spra­wo­wa­nia wła­dzy i zależ­no­ści spo­łecz­nych, ale także zmie­nia ludz­kie podej­ście do życia. Autor pro­po­nuje nową wer­sję pro­stego, w pełni zrów­no­wa­żo­nego życia w ramach form orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, jaką mają być eko-​​miasta.

Podstawy ekolizmu | Przed­sta­wiamy kon­cep­cję eko­li­zmu Henry’ego Gil­berta. Kon­cep­cja ta pro­po­nuje przede­fi­nio­wa­nie nie tylko form spra­wo­wa­nia wła­dzy i zależ­no­ści spo­łecz­nych, ale także zmie­nia ludz­kie podej­ście do życia. Autor pro­po­nuje nową wer­sję pro­stego, w pełni zrów­no­wa­żo­nego życia w ramach form orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, jaką mają być eko-​​miasta.

POLITYKA OD DOŁU, POLITYKA OD NOWA! Między-​​myśli doty­czące tego, co nazy­wamy “poli­tyką”. Postu­luję wpro­wa­dze­nie nowej polityki: polityki zaj­mu­ją­cej się real­nymi spra­wami real­nych ludzi — upra­wia­nej przez tychże ludzi. Nazy­wam ją poli­tyką współpracy.

POLITYKA OD DOŁU, POLITYKA OD NOWA! Między-​​myśli doty­czące tego, co nazy­wamy “poli­tyką”. Postu­luję wpro­wa­dze­nie nowej polityki: polityki zaj­mu­ją­cej się real­nymi spra­wami real­nych ludzi — upra­wia­nej przez tychże ludzi. Nazy­wam ją poli­tyką współpracy.

MANIFEST NETYSTÓW - mani­fest zało­ży­ciel­ski Ruchu Nety­stów. Pierw­sze przed­sta­wie­nie, stwo­rzo­nej przez autora mani­fe­stu, kon­cep­cji netar­chii, czyli demo­kra­cji sie­cio­wej 21 wieku.

MANIFEST NETYSTÓW - mani­fest zało­ży­ciel­ski Ruchu Nety­stów. Pierw­sze przed­sta­wie­nie, stwo­rzo­nej przez autora mani­fe­stu, kon­cep­cji netar­chii, czyli demo­kra­cji sie­cio­wej 21 wieku.

CZY W PROGRESYWNEJ POLSCE  BYŁYBY STRAJKI? Pew­nie naj­istot­niej­szym wrze­śnio­wym wyda­rze­niem polityczno-​​społecznym w Pol­sce są pro­te­sty związ­kow­ców w War­sza­wie. Gdy opadł już kurz wzbity przez dzie­siątki tysięcy par nóg pro­te­stu­ją­cych w sto­licy, nad ich zna­cze­niem i tym, jak sytu­acja powinna się kształ­to­wać w kraju praw­dzi­wie pro­gre­syw­nym — zasta­na­wia się autor.

CZY W PROGRESYWNEJ POLSCE BYŁYBY STRAJKI? Pew­nie naj­istot­niej­szym wrze­śnio­wym wyda­rze­niem polityczno-​​społecznym w Pol­sce są pro­te­sty związ­kow­ców w War­sza­wie. Gdy opadł już kurz wzbity przez dzie­siątki tysięcy par nóg pro­te­stu­ją­cych w sto­licy, nad ich zna­cze­niem i tym, jak sytu­acja powinna się kształ­to­wać w kraju praw­dzi­wie pro­gre­syw­nym — zasta­na­wia się autor.

CZY MOŻEMY DELIBEROWAĆ? Arty­kuł jest pierw­szym z cyklu arty­ku­łów roz­wa­ża­ją­cych kon­cep­cję demo­kra­cji deli­be­ra­cyj­nej. Ma on cha­rak­ter wstępny, prze­glą­dowy — przy­po­mina pod­sta­wowe zało­że­nia tego modelu demo­kra­cji, szcze­gól­nie jej zalety wobec roż­nych form  demo­kra­cji bez­po­śred­niej (którą — jak wia­domo — w Proggu odrzu­camy).

CZY MOŻEMY DELIBEROWAĆ? Arty­kuł jest pierw­szym z cyklu arty­ku­łów roz­wa­ża­ją­cych kon­cep­cję demo­kra­cji deli­be­ra­cyj­nej. Ma on cha­rak­ter wstępny, prze­glą­dowy — przy­po­mina pod­sta­wowe zało­że­nia tego modelu demo­kra­cji, szcze­gól­nie jej zalety wobec roż­nych form demo­kra­cji bez­po­śred­niej (którą — jak wia­domo — w Proggu odrzu­camy).

Pinterest
Szukaj