a pile of dices sitting on top of each other in front of a white background
Save
khoahoc.tv

Họ đã mang gì đến tân thế giới?

Chắc chắn họ đã biết nhiều điều bất thường đang chờ đón họ. Trước khi những người Anh dong thuyền tới Virginia trong những năm đầu của thế kỷ 17, tất cả những nỗ lực của người châu Âu trước đó nhằm chiếm cứ vùng bờ biển giữa Nova Scotia và Florida đều thất bại. Nhưng những nhà đầu tư ở Luân
khoahoctv
KhoaHoc.TV
366 followers

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.