Kossak Karol 1895-1975

http://www.bg.agh.edu.pl/KOSSAK/gfx/karol-konik.jpg

http://www.bg.agh.edu.pl/KOSSAK/gfx/karol-konik.jpg

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Przejażdżka'

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Przejażdżka'

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Huculski zaprzęg'

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Huculski zaprzęg'

Karol KOSSAK ● Konie przed chatą ●

Karol KOSSAK ● Konie przed chatą ●

Karol KOSSAK ● Widok na miasteczko ●

Karol KOSSAK ● Widok na miasteczko ●

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Przejazd ułanów', 1932 r

Karol KOSSAK (1895-1975) 'Przejazd ułanów', 1932 r

Karol KOSSAK ● Zaprzęgi (1960) ●

Karol KOSSAK ● Zaprzęgi (1960) ●

Karol KOSSAK (1895-1975)  Na saniach akwarela, papier; 28 x 40,5 cm sygn. p. d.: KKossak

Karol KOSSAK (1895-1975) Na saniach akwarela, papier; 28 x 40,5 cm sygn. p. d.: KKossak

Karol KOSSAK (1896-1975)  Zima w miasteczku, 1934 akwarela, papier; 17,5 x 35 cm (w świetle oprawy); sygn. i dat. p. d.: KAROL KOSSAK / 1934

Karol KOSSAK (1896-1975) Zima w miasteczku, 1934 akwarela, papier; 17,5 x 35 cm (w świetle oprawy); sygn. i dat. p. d.: KAROL KOSSAK / 1934

Karol Kossak: Huculi w drodze 1944

Karol Kossak: Huculi w drodze 1944

Pinterest
Szukaj