More ideas from Maja
Anioł Stróż, Park Bródnowski, Warszawa, Polska.

Anioł Stróż, Park Bródnowski, Warszawa, Polska.

Pomnik Williama Heerleina Lindleya, Warszawa, Polska.

Pomnik Williama Heerleina Lindleya, Warszawa, Polska.

Toguna, Park Bródnowski, Warszawa, Polska.

Toguna, Park Bródnowski, Warszawa, Polska.

Krótki spacer filmowy po podwórkach i starych kamienicach na terenie Pragi Północ i Śródmieścia w Warszawie. Warto odwiedzić te miejsca, gdyż posiadają swoją charakterystyczną atmosferę. Warszawa to nie tylko miasto oszklonych wieżowców i pięknych zabytków. Praga ma swoją historię, architekturę i ciekawych mieszkańców.

Krótki spacer filmowy po podwórkach i starych kamienicach na terenie Pragi Północ i Śródmieścia w Warszawie. Warto odwiedzić te miejsca, gdyż posiadają swoją charakterystyczną atmosferę. Warszawa to nie tylko miasto oszklonych wieżowców i pięknych zabytków. Praga ma swoją historię, architekturę i ciekawych mieszkańców.

Ogród Chiński, Łazienki Królewskie, Warszawa, Polska.

Ogród Chiński, Łazienki Królewskie, Warszawa, Polska.

III Festiwal Lampionów, Łazienki Królewskie, Warszawa, Polska.

III Festiwal Lampionów, Łazienki Królewskie, Warszawa, Polska.

Mural na lokalu "Sens Nonsensu", skrzyżowanie ulic Wileńskiej i Zaokopowej, Praga, Warszawa.

Mural na lokalu "Sens Nonsensu", skrzyżowanie ulic Wileńskiej i Zaokopowej, Praga, Warszawa.

Krzysztof Varga - "Masakra". Świetna powieść będąca swoistą odyseją warszawską. W powieści Warszawa jest drugim bohaterem, autor opisuje, nie bez złośliwości, modne miejsca w mieście, knajpy i lokale w takich rejonach jak: Nowy Świat, Plac Zbawiciela, Praga, Powiśle. Bardzo ciekawe w tej książce jest również przedstawienie bardzo różnych środowisk intelektualnych miasta. #książki #books

Krzysztof Varga - "Masakra". Świetna powieść będąca swoistą odyseją warszawską. W powieści Warszawa jest drugim bohaterem, autor opisuje, nie bez złośliwości, modne miejsca w mieście, knajpy i lokale w takich rejonach jak: Nowy Świat, Plac Zbawiciela, Praga, Powiśle. Bardzo ciekawe w tej książce jest również przedstawienie bardzo różnych środowisk intelektualnych miasta. #książki #books

The Crane in old town Gdansk , Poland

Żuraw (the Crane) in old town Gdańsk. This building was built during and was used to load cargo on ships. It was able to carry up to 4 tons thanks to a man powered treadwheel.

The National Museum in Wrocław, Poland (by art_k).

The National Museum, Wrocław, Poland The information under the link tells you it's the National Museum in Warsaw, which is wrong. It's definitely NOT The National Museum in Warsaw. It's The National Museum in Wrocław.

Haj­nów­ka to naj­więk­sze mia­sto w re­jo­nie Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej, na­zy­wa­ne bramą do pusz­czy. Na­le­ży do naj­młod­szych w wo­je­wódz­twie i nie ma cie­ka­wych za­byt­ków, sły­nie za to z pięk­nej no­wo­cze­snej cer­kwi, w któ­rej od­by­wa­ją się Mię­dzy­na­ro­do­we Fe­sti­wa­le Mu­zy­ki Cer­kiew­nej.

Haj­nów­ka to naj­więk­sze mia­sto w re­jo­nie Pusz­czy Bia­ło­wie­skiej, na­zy­wa­ne bramą do pusz­czy. Na­le­ży do naj­młod­szych w wo­je­wódz­twie i nie ma cie­ka­wych za­byt­ków, sły­nie za to z pięk­nej no­wo­cze­snej cer­kwi, w któ­rej od­by­wa­ją się Mię­dzy­na­ro­do­we Fe­sti­wa­le Mu­zy­ki Cer­kiew­nej.

Nie­wiel­kie Sejny nad rzeką Ma­ry­chą, dawna sie­dzi­ba do­mi­ni­ka­nów, leżą za­le­d­wie 13 km od gra­ni­cy z Litwą i są zna­czą­cym ośrod­kiem mniej­szo­ści li­tew­skiej w Pol­sce. W 1593 r. Jerzy Gro­dziń­ski, za­ło­żył tu mia­sto i w 1602 r. prze­ka­zał swoje wło­ści wi­leń­skim do­mi­ni­ka­nom, któ­rzy zbu­do­wa­li ko­ściół i klasz­tor. Świą­ty­nia zo­sta­ła wznie­sio­na na po­cząt­ku XVII w. w stylu re­ne­san­so­wym, od za­cho­du do ko­ścio­ła przy­le­ga klasz­tor. Dzię­ki ma­syw­nym…

Mniej znane atrakcje Polski na weekend, część 4 - Poznaj Polskę

Nadciśnienie dotyka coraz więcej osób, warto dowiedzieć się jak można się przed nim chronić oraz jaki tryb życia i odżywiania jest korzystny przy nadciśnieniu.

Nadciśnienie dotyka coraz więcej osób, warto dowiedzieć się jak można się przed nim chronić oraz jaki tryb życia i odżywiania jest korzystny przy nadciśnieniu.

Czyszczenie uszu należy przeprowadzać ostrożnie i tylko w przypadku, gdy w uchu zbierze się zbyt dużo woskowiny. Nie wolno wpychać głęboko patyczków z watą, gdyż może to spowodować upchnięcie głęboko woskowiny i powstanie tzw. czopu, który potem ciężko usunąć. Nadmiaru woskowiny można się pozbyć za pomocą preparatów dostępnych w aptekach, a jeśli to nie pomaga, to warto udać się do laryngologa.

Czyszczenie uszu należy przeprowadzać ostrożnie i tylko w przypadku, gdy w uchu zbierze się zbyt dużo woskowiny. Nie wolno wpychać głęboko patyczków z watą, gdyż może to spowodować upchnięcie głęboko woskowiny i powstanie tzw. czopu, który potem ciężko usunąć. Nadmiaru woskowiny można się pozbyć za pomocą preparatów dostępnych w aptekach, a jeśli to nie pomaga, to warto udać się do laryngologa.