Krysia Kozak

Krysia Kozak

Warsaw, Poland Manchester, UK / 20 Fashion student 🎀👠 Instagram: krysiakozak 🎠