Printing House - Druckerei - Trykkeri - Tryckeri - Poland

Printing House - Druckerei - Trykkeri - Tryckeri - Poland

Poland - Poznan / Printing House from Poland :)
Printing House - Druckerei - Trykkeri - Tryckeri - Poland