munke

Oil paintings by Wojtek 'Munke' Muda
Na szczycie, 40x50cm, 2012

Na szczycie, 40x50cm, 2012

Goście, 40x50cm, 2011

Goście, 40x50cm, 2011

Poranne zebranie, 50x60cm, 2012

Poranne zebranie, 50x60cm, 2012

Podwodne rewolucje, 40x50cm, 2012

Podwodne rewolucje, 40x50cm, 2012

Dwie wiśnie 40x50cm, 2011

Dwie wiśnie 40x50cm, 2011

Miś, 30x40cm, 2011

Miś, 30x40cm, 2011

Na drodze30x40cm, 2011

Na drodze30x40cm, 2011

Kogut, 40x50cm, 2011

Kogut, 40x50cm, 2011

Na płocie, 60x80cm, 2011

Na płocie, 60x80cm, 2011

Para 60x80cm, 2011

Para 60x80cm, 2011

Pinterest
Szukaj