************ مهتاب بدون نقص، در تابش بود چشمان جسور و وحشی‌اش، «داعش» بود «خسرو» نشدم به عشق «شیرین» زیرا بین «من» و «او» فاصله‌ها فاحش بود… (عکس نت)

************ مهتاب بدون نقص، در تابش بود چشمان جسور و وحشی‌اش، «داعش» بود «خسرو» نشدم به عشق «شیرین» زیرا بین «من» و «او» فاصله‌ها فاحش بود… (عکس نت)

ZK_BL_OV_WB_man.jpg (400×299)

ZK_BL_OV_WB_man.jpg (400×299)

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

ZK_LG_PA_PB_man.jpg (400×300)

ZK_LG_PA_PB_man.jpg (400×300)

rood_oranjekop_hemelsblauw_witborst_man.jpg (512×384)

rood_oranjekop_hemelsblauw_witborst_man.jpg (512×384)

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

Gouldian Mutations - Rainbow Country Aviary

zwartkop_lichtgroen_pastel_oranjesnavel_man.jpg (512×384)

zwartkop_lichtgroen_pastel_oranjesnavel_man.jpg (512×384)

K209975_cr_BE_web.jpg (1800×1200)

K209975_cr_BE_web.jpg (1800×1200)

Lady, Finches

gouldpar.jpg (960×754)

gouldpar.jpg (960×754)

Pinterest
Search