Institute of Design Kielce

Institute of Design Kielce

ID_Kielce stanowi plat­formę współpracy różnych środowisk, w których kręgu zain­tere­sowań jest wzor­nictwo – ekspertów i twór­ców designu, pro­jek­tan­tów a ta