gosiastyle

gosiastyle

go-style.pl
Poland, Warsaw / personal shopper, stylist
gosiastyle