Stół Y Woman to udane połą­cze­nie mate­riału HPL i drewna dębo­wego. Blat stołu wyko­nany z HPL, a drew­niane nogi, dzięki wyko­rzy­sta­niu drewna dębo­wego sta­no­wią solidną pod­stawę stołu

Stół Y Woman to udane połą­cze­nie mate­riału HPL i drewna dębo­wego. Blat stołu wyko­nany z HPL, a drew­niane nogi, dzięki wyko­rzy­sta­niu drewna dębo­wego sta­no­wią solidną pod­stawę stołu

Najwyższej jakości zestaw Riva Lounge wraz z dwoma fotelami w kolorze antracyt wykonane z bardzo wytrzymałego materiału HPL

Najwyższej jakości zestaw Riva Lounge wraz z dwoma fotelami w kolorze antracyt wykonane z bardzo wytrzymałego materiału HPL

Bistro table bar­dzo lekki skła­dany stół z kolek­cji Riva. Może być z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wany jako stół jadalny lub na spe­cjalne oka­zje. Blat został wykonany z materiału HPL

Bistro table bar­dzo lekki skła­dany stół z kolek­cji Riva. Może być z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wany jako stół jadalny lub na spe­cjalne oka­zje. Blat został wykonany z materiału HPL

Riva Bar jest zesta­wem mebli, który znaj­dzie swoje zasto­so­wa­nie zarówno w pomiesz­cze­niach jak i ogrodzie

Riva Bar jest zesta­wem mebli, który znaj­dzie swoje zasto­so­wa­nie zarówno w pomiesz­cze­niach jak i ogrodzie

Riva Klapptisch to sta­bilny i łatwy w obsłu­dze roz­kła­dany stół. Skła­dane boki można roz­ło­żyć dzięki czemu otrzy­mamy stół o dłu­go­ści 364cm

Riva Klapptisch to sta­bilny i łatwy w obsłu­dze roz­kła­dany stół. Skła­dane boki można roz­ło­żyć dzięki czemu otrzy­mamy stół o dłu­go­ści 364cm

Naroż­nik Riva Lounge to wyjąt­kowa pro­po­zy­cja mebli wypo­czyn­ko­wych do sto­so­wa­nia we wnę­trzu jak i na zewnątrz. Poszcze­gólne moduły można zesta­wiać na wiele róż­nych spo­so­bów, według uzna­nia i potrzeb

Naroż­nik Riva Lounge to wyjąt­kowa pro­po­zy­cja mebli wypo­czyn­ko­wych do sto­so­wa­nia we wnę­trzu jak i na zewnątrz. Poszcze­gólne moduły można zesta­wiać na wiele róż­nych spo­so­bów, według uzna­nia i potrzeb

Krzesło JIG z HPL to unikatowy wygląd i wyjątkowy komfort siedzenia. Tutaj w wersji z poduszkami

Krzesło JIG z HPL to unikatowy wygląd i wyjątkowy komfort siedzenia. Tutaj w wersji z poduszkami

Dzięki wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snego mate­riału HPL moż­liwe było stwo­rze­nie róż­nych kształ­tów, wcięć i fre­zo­wa­nych szcze­lin w sie­dzi­skach i opar­ciach krze­seł z kolek­cji JIG

Dzięki wyko­rzy­sta­niu nowo­cze­snego mate­riału HPL moż­liwe było stwo­rze­nie róż­nych kształ­tów, wcięć i fre­zo­wa­nych szcze­lin w sie­dzi­skach i opar­ciach krze­seł z kolek­cji JIG

Kolekcja Riva Office

Kolekcja Riva Office

Komplet stołków Tension Hoker. Połączenie drewna z niezwykle wytrzymałym materiałem HPL

Komplet stołków Tension Hoker. Połączenie drewna z niezwykle wytrzymałym materiałem HPL

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Szukaj