Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Meble z bazaltu

Jedyne takie na świe­cie stwo­rzone dzięki opa­ten­to­wa­nej tech­no­lo­gii – design i naj­wyż­sza jakość wyko­na­nia przy­kuwa uwagę, pra­gnie­nie by ją mieć rośnie bez końca kiedy poczyta się o wła­ści­wo­ściach materiału. EKOMEBEL — 100% z natu­ral­nych surowców Wytrzy­mały mate­riał 3 razy moc­niej­szy od stali Wyko­nane ręcznie
25 Piny21 Obserwujący

Eks­klu­zywne wiszące gniazdo z włókna bazal­to­wego jest dosko­na­łym pomy­słem zarówno do wnętrz jak i do ogrodu lub na taras. Wyjąt­kowo bez­pieczne i wytrzy­małe, jest w sta­nie utrzy­mać cię­żar do 220kg, kiedy samo waży zale­d­wie 15 kg. Dzieci uwiel­biają się huś­tać, więc gniazdo MANU NEST będzie dosko­na­łym, bez­piecz­nym miej­scem do zabawy, z któ­rego może korzy­stać nawet kil­koro dzieci.

pin 2

Stojak na wino Multi to oryginalny, piękny, unikatowy element wyposażenia domu każdego prawdziwego kolekcjonera najlepszych gatunków win. Znajdzie się tu miejsce nawet na 14 butelek najlepszego wina.

pin 1

Bazaltowy Fotel Manu King ma służyć jako doskonałe miejsce wypoczynku, a jego duże wymiary, zagłówek i podłokietniki zapewniają maksymalny komfort

pin 1

Ręcznie robiony Fotel Lucky Whale gwa­ran­tu­je udany wypo­czy­nek po cięż­kim dniu

pin 1

Stół KING TABLE jest niezbędnym uzupełnieniem do zestawu foteli MANU KING. Razem tworzą unikatowy komplet mebli z bazaltu

pin 1

Kolorowy zawrót głowy - teraz możecie mieć nasze meble z lawy wulkanicznej w dowolnym kolorze.

pin 1
heart 1

Bazaltowe Krzesło Stranger może zostać użyte jako siedzisko ale też jako oparcie dla stóp. Idealne w komplecie z fotelem Lucky Whale lub innymi z kolekcji Meble ogrodowe z lawy wulkanicznej

pin 1

Fotel ma słu­żyć jako dosko­nałe i stabilne miej­sce wypo­czynku, a jego duże wymiary, zagłó­wek i pod­ło­kiet­niki zapew­niają mak­sy­malny kom­fort. Owalne kształty uspo­ka­jają i relak­sują.

pin 1

Exclusive basalt fibre hanging chair for garden patio or indoors.Each chair is handnade - unique, safe and strudy. Manu Nest is available in version black and white.

pin 1

W MANU NEST możemy uło­żyć różno kolo­rowe poduszki lub koc, które upięk­szą nasze gniazdo i dostar­czą jesz­cze wię­cej przy­jem­no­ści z użyt­ko­wa­nia. Gniazdo można powie­sić na drze­wie albo na spe­cjal­nym sto­jaku lub tez przy­mo­co­wać do sufitu.

pin 1