Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Newsy ze świata piwa

39 Piny5 Obserwujący

Browar Maryensztadt ogłosił właśnie na Facebooku, że uwarzył imperialny porter bałtycki o ekstrakcie, bagatela, 30° Plato! Piwo, które swoją premierę będzie miało w połowie stycznia przyszłego roku…

1

2 interesujące zapowiedzi porterów bałtyckich

chmielnik-jakubowy.pl

Parę dni temu na łamach Portalu Spożywczego ukazał się krótki, ale dość interesujący, artykuł traktujący o zmianach na polskim rynku chmielu. Polskie odmiany zaczynają na nowo cieszyć się coraz wię…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Wczoraj na moim blogu pisa­łem, że szcze­ciń­ski bro­war kon­trak­to­wy Hopster zapo­wie­dział, że w grud­niu wypu­ści na rynek risa (czyli rus­sian impe­rial stout) o nazwie Dziad Mróz. Okazuje się, że nie jest to koniec nowo­ści, bowiem jesz­cze wczo­raj wie­czo­rem chło­pa­ki z ekipy wspo­mnia­ne­go wyżej kon­trak­tow­ca ogło­si­li, że uwa­rzy­li kolej­ne­go moca­rza, a mia­no­wi­cie żytni por­ter bał­tyc­ki! Nie wiem jak Wy, ale ja jestem bar­dzo mile zasko­czo­ny. Czarny Szkuner, bo…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Szczeciński bro­war kon­trak­to­wy Hopster, o któ­rym na Chmielniku Jakubowym pisa­łem już kil­ku­krot­nie, ogło­sił na Facebooku, że wkrót­ce na rynku za jego przy­czy­ną poja­wi się rus­sian impe­rial stout! Dziad Mróz, bo tak będzie się nazy­wał, jak na risa przy­sta­ło, będzie piwem moc­nym – jak udało mi się dowie­dzieć od ekipy Hopstera, eks­trakt począt­ko­wy, jaki udało się osią­gnąć, wyno­si 25° Plato. Jeśli cho­dzi o zawar­to­ść alko­ho­lu, to bro­war czeka jesz­cze na wyni­ki…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Należący do Grupy Browary Regionalne Jakubiak (BRJ) Browar Lwówek poin­for­mo­wał wczo­raj (25 listo­pa­da br.) na Facebooku, że jedno ze swo­ich piw – Lwówek Jankes – wypu­ścił na rynek w… pusz­ce. I to w pusz­ce o pojem­no­ści jedy­nie 0,33 litra. Bardzo się z tego cie­szę, choć szko­da, że nie zde­cy­do­wa­no się na to w lecie, bo pew­nie wtedy czę­ściej bym się­gał po zapusz­ko­wa­ne ame­ri­can pale ale. W zimie nie pogar­dził­bym za to por­te­rem bał­tyc­kim w takiej pojem­no­ści ;)…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

1000 litrów sto­utu o eks­trak­cie 20° Plato, z dodat­kiem 33 kg świe­ży­ch i wędzo­ny­ch śle­dzi? To połą­cze­nie nie­jed­ne­go z Was zapew­ne zmier­zi. A tym­cza­sem Browar Piwoteka poin­for­mo­wał ostat­nio na Facebooku, że uwa­rzył impe­rial­ną wer­sję ich śle­dzio­we­go sto­utu, czyli słyn­ne­go Ucha od Śledzia. Warto zazna­czyć, że jego impe­rial­no­ść nie pole­ga jedy­nie na pod­wyż­szo­nym eks­trak­cie, ale także na więk­szym jego “naśle­dzio­wa­niu”. Brzmi odważ­nie, praw­da? :)…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Przeglądając ostat­nio sta­ty­sty­ki moje­go bloga zauwa­ży­łem, że już kil­ku­krot­nie ktoś z Was, dro­dzy Czytelnicy, tra­fił tu do mnie po wpi­sa­niu w wyszu­ki­war­kę zapy­ta­nia o datę pre­mie­ry dru­giej warki jed­ne­go z naj­lep­szy­ch piw tego roku – Imperium Prunum z Browaru Kormoran. Jako, że data wypusz­cze­nia tego piwa na rynek jest już od dawna znana, posta­no­wi­łem ją przy­po­mnieć, szcze­gól­nie że jest ona już coraz bli­żej :). A więc, Imperium Prunum, czyli por­ter…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Browar PINTA, za sprawą zmiany zdjęcia w tle na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, ujawnił etykietę pierwszego piwa z zapowiedzianej w sierpniu serii PINTA Hop Tour, której ideą jest zapre…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Z reguły w niedzielę staram się nie publikować tekstów na moim blogu, ale dziś zrobię wyjątek, bo zdecydowanie jest o czym napisać. Wczoraj, 5 października br., podczas Poznańskich Targów Piwnych o…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl

Prowadząc bloga, staram się być na bieżąco z medialnymi informacjami dotyczącymi piwa. Co kilka dni robię więc sobie coś w stylu prasówki, przeglądając największe serwisy informacyjne w poszukiwani…

Przypięte z

chmielnik-jakubowy.pl