Od koope­ra­cji z Kjetilem Jikiunem AleBrowar roz­po­czął warze­nie w swoim nowym bro­wa­rze, który powstał w Lęborku na Pomorzu. Ekipa spod znaku “Hopheads of Poland” ogło­si­ła wła­śnie na Facebooku, że na ich nowiut­kiej warzel­ni powsta­ła pierw­sza warka. Będzie to już czwar­te piwo stwo­rzo­ne wspól­nie z tym zna­nym począt­ko­wo z Nøgne ø, a obec­nie warzą­cy w Browarze Σολο na Krecie. Jest to bar­dzo ważny dzień dla pol­skie­go kra­ftu, ponie­waż po pię­ciu lata­ch dzia­łal­no­ści…

Od koope­ra­cji z Kjetilem Jikiunem AleBrowar roz­po­czął warze­nie w swoim nowym bro­wa­rze, który powstał w Lęborku na Pomorzu. Ekipa spod znaku “Hopheads of Poland” ogło­si­ła wła­śnie na Facebooku, że na ich nowiut­kiej warzel­ni powsta­ła pierw­sza warka. Będzie to już czwar­te piwo stwo­rzo­ne wspól­nie z tym zna­nym począt­ko­wo z Nøgne ø, a obec­nie warzą­cy w Browarze Σολο na Krecie. Jest to bar­dzo ważny dzień dla pol­skie­go kra­ftu, ponie­waż po pię­ciu lata­ch dzia­łal­no­ści…

Podcasty – szczyt popu­lar­no­ści tych inter­ne­to­wy­ch audy­cji już dawno za nami. Wszak 5–10 lat w bran­ży IT to szmat czasu. Jeszcze nie tak dawno wyda­wa­ło się, że pod­ca­sty znik­ną cał­ko­wi­cie z inter­ne­tów. Okazało się, że nic bar­dziej myl­ne­go. Popularność ser­wi­su Youtube spra­wi­ła, że w zale­wie róż­ny­ch vlo­gów zaczę­ły na jego łama­ch poja­wiać się wła­śnie pozor­nie archa­icz­ne, publi­ko­wa­ne jedy­nie w for­ma­cie audio, poga­dan­ki. Z takim wła­śnie pro­jek­tem…

Podcasty – szczyt popu­lar­no­ści tych inter­ne­to­wy­ch audy­cji już dawno za nami. Wszak 5–10 lat w bran­ży IT to szmat czasu. Jeszcze nie tak dawno wyda­wa­ło się, że pod­ca­sty znik­ną cał­ko­wi­cie z inter­ne­tów. Okazało się, że nic bar­dziej myl­ne­go. Popularność ser­wi­su Youtube spra­wi­ła, że w zale­wie róż­ny­ch vlo­gów zaczę­ły na jego łama­ch poja­wiać się wła­śnie pozor­nie archa­icz­ne, publi­ko­wa­ne jedy­nie w for­ma­cie audio, poga­dan­ki. Z takim wła­śnie pro­jek­tem…

Wielkimi kro­ka­mi zbli­ża się Święto Porteru Bałtyckiego, a tym samym pre­mie­ra Imperium Prunum 2017! Już 21 stycz­nia ten hit ubie­głe­go roku powró­ci do pol­ski­ch skle­pów spe­cja­li­stycz­ny­ch oraz do napraw­dę nie­licz­ny­ch pubów. Browar Kormoran opu­bli­ko­wał wła­śnie szcze­gó­ły pre­mie­ry tego wyjąt­ko­we­go trun­ku. II warka tym razem zosta­ła roz­la­na więk­szej licz­by bute­lek niż w roku ubie­głym – napeł­nio­ny­ch bowiem zosta­ło jedy­nie 10 beczek. Niestety nie ozna­cza…

Imperium Prunum - beer packaging on Behance

Znamy wyni­ki I etapu jed­ne­go z bar­dziej ory­gi­nal­ny­ch kon­kur­sów piw­ny­ch w Polsce – Kuźni Piwowarów 2017! Wyróżnione i wymie­nio­ne poni­żej osoby zosta­ły już zapro­szo­ne do przy­jaz­du za 2 tygo­dnie do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie odbę­dzie się II etap zma­gań, tym razem w for­mie castin­gu. Osoby, które naj­le­piej zapre­zen­tu­ją się w poszcze­gól­ny­ch kate­go­ria­ch dru­gie­go etapu uwa­rzą swoje piwa w Browarze Jan Olbracht Rzemieślniczy, po czym za mniej wię­cej rok…

Wyniki eliminacji I etapu Kuźni Piwowarów 2017

Jak zwy­kle koniec roku przy­no­si nam wiele cie­ka­wy­ch infor­ma­cji – zarów­no tych doty­czą­cy­ch pod­su­mo­wań prze­szło­ści, ale także pla­nów na przy­szło­ść. Tym razem tako­wa nade­szła z Browaru Waszczukowe, który, jak ogło­szo­no na Facebooku, wkrót­ce prze­nie­sie się na swoje! Tak, kolej­ny kon­trak­to­wiec sta­nie się bro­wa­rem sta­cjo­nar­nym i to już nie­dłu­go, bo jeśli wszyst­ko dobrze pój­dzie, pierw­sze warze­nie odbę­dzie się jesz­cze w pierw­szej poło­wie przy­szłe­go…

Jak zwy­kle koniec roku przy­no­si nam wiele cie­ka­wy­ch infor­ma­cji – zarów­no tych doty­czą­cy­ch pod­su­mo­wań prze­szło­ści, ale także pla­nów na przy­szło­ść. Tym razem tako­wa nade­szła z Browaru Waszczukowe, który, jak ogło­szo­no na Facebooku, wkrót­ce prze­nie­sie się na swoje! Tak, kolej­ny kon­trak­to­wiec sta­nie się bro­wa­rem sta­cjo­nar­nym i to już nie­dłu­go, bo jeśli wszyst­ko dobrze pój­dzie, pierw­sze warze­nie odbę­dzie się jesz­cze w pierw­szej poło­wie przy­szłe­go…

Najprawdopodobniej speł­nią się prze­wi­dy­wa­nia, że Kompania Piwowarska, nale­żą­ca obec­nie do SABMillera, przej­dzie w ręce Japończyków. To wła­śnie Asahi roz­po­czę­ło pro­ce­du­rę prze­ję­cia środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski­ch akty­wów tego kon­cer­nu. Zmiany te są pokło­siem fuzji dwóch olbrzy­mi­ch kon­cer­nów pro­du­ku­ją­cy­ch piwo: SabMillera i AB InBev. Unijne urzę­dy anty­mo­no­po­lo­we zezwo­li­ły bowiem na połą­cze­nie się tych dwóch świa­to­wy­ch gigan­tów pod warun­kiem…

Najprawdopodobniej speł­nią się prze­wi­dy­wa­nia, że Kompania Piwowarska, nale­żą­ca obec­nie do SABMillera, przej­dzie w ręce Japończyków. To wła­śnie Asahi roz­po­czę­ło pro­ce­du­rę prze­ję­cia środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski­ch akty­wów tego kon­cer­nu. Zmiany te są pokło­siem fuzji dwóch olbrzy­mi­ch kon­cer­nów pro­du­ku­ją­cy­ch piwo: SabMillera i AB InBev. Unijne urzę­dy anty­mo­no­po­lo­we zezwo­li­ły bowiem na połą­cze­nie się tych dwóch świa­to­wy­ch gigan­tów pod warun­kiem…

Po wtor­ko­wej pre­mie­rze piwa Fruit Wheat Cieszyński, które jest tego­rocz­nym Grand Championem XIV Konkursu Piw Domowych w Cieszynie, przez bran­żo­we stro­ny inter­ne­to­we i pro­fi­le na Facebooku prze­wi­nę­ła się fala kon­tro­wer­sji.  Nie trze­ba być prze­sad­nie uważ­nym obser­wa­to­rem, aby zauwa­żyć, że na fan­pej­dża­ch skle­pów spe­cja­li­stycz­ny­ch z piwem oraz pubów o Grand Championie zaska­ku­ją­co cicho, na co zło­ży­ło się kilka czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim jest to…

Po wtor­ko­wej pre­mie­rze piwa Fruit Wheat Cieszyński, które jest tego­rocz­nym Grand Championem XIV Konkursu Piw Domowych w Cieszynie, przez bran­żo­we stro­ny inter­ne­to­we i pro­fi­le na Facebooku prze­wi­nę­ła się fala kon­tro­wer­sji. Nie trze­ba być prze­sad­nie uważ­nym obser­wa­to­rem, aby zauwa­żyć, że na fan­pej­dża­ch skle­pów spe­cja­li­stycz­ny­ch z piwem oraz pubów o Grand Championie zaska­ku­ją­co cicho, na co zło­ży­ło się kilka czyn­ni­ków. Przede wszyst­kim jest to…

fot. Browar Zamkowy Cieszyn/Facebook

fot. Browar Zamkowy Cieszyn/Facebook

Wczoraj na moim blogu pisa­łem, że szcze­ciń­ski bro­war kon­trak­to­wy Hopster zapo­wie­dział, że w grud­niu wypu­ści na rynek risa (czyli rus­sian impe­rial stout) o nazwie Dziad Mróz. Okazuje się, że nie jest to koniec nowo­ści, bowiem jesz­cze wczo­raj wie­czo­rem chło­pa­ki z ekipy wspo­mnia­ne­go wyżej kon­trak­tow­ca ogło­si­li, że uwa­rzy­li kolej­ne­go moca­rza, a mia­no­wi­cie żytni por­ter bał­tyc­ki! Nie wiem jak Wy, ale ja jestem bar­dzo mile zasko­czo­ny. Czarny Szkuner, bo…

Po risie przyszedł czas na porter bałtycki!

Szczeciński bro­war kon­trak­to­wy Hopster, o któ­rym na Chmielniku Jakubowym pisa­łem już kil­ku­krot­nie, ogło­sił na Facebooku, że wkrót­ce na rynku za jego przy­czy­ną poja­wi się rus­sian impe­rial stout! Dziad Mróz, bo tak będzie się nazy­wał, jak na risa przy­sta­ło, będzie piwem moc­nym – jak udało mi się dowie­dzieć od ekipy Hopstera, eks­trakt począt­ko­wy, jaki udało się osią­gnąć, wyno­si 25° Plato. Jeśli cho­dzi o zawar­to­ść alko­ho­lu, to bro­war czeka jesz­cze na wyni­ki…

Szczeciński bro­war kon­trak­to­wy Hopster, o któ­rym na Chmielniku Jakubowym pisa­łem już kil­ku­krot­nie, ogło­sił na Facebooku, że wkrót­ce na rynku za jego przy­czy­ną poja­wi się rus­sian impe­rial stout! Dziad Mróz, bo tak będzie się nazy­wał, jak na risa przy­sta­ło, będzie piwem moc­nym – jak udało mi się dowie­dzieć od ekipy Hopstera, eks­trakt począt­ko­wy, jaki udało się osią­gnąć, wyno­si 25° Plato. Jeśli cho­dzi o zawar­to­ść alko­ho­lu, to bro­war czeka jesz­cze na wyni­ki…

Należący do Grupy Browary Regionalne Jakubiak (BRJ) Browar Lwówek poin­for­mo­wał wczo­raj (25 listo­pa­da br.) na Facebooku, że jedno ze swo­ich piw – Lwówek Jankes – wypu­ścił na rynek w… pusz­ce. I to w pusz­ce o pojem­no­ści jedy­nie 0,33 litra. Bardzo się z tego cie­szę, choć szko­da, że nie zde­cy­do­wa­no się na to w lecie, bo pew­nie wtedy czę­ściej bym się­gał po zapusz­ko­wa­ne ame­ri­can pale ale. W zimie nie pogar­dził­bym za to por­te­rem bał­tyc­kim w takiej pojem­no­ści ;)…

Należący do Grupy Browary Regionalne Jakubiak (BRJ) Browar Lwówek poin­for­mo­wał wczo­raj (25 listo­pa­da br.) na Facebooku, że jedno ze swo­ich piw – Lwówek Jankes – wypu­ścił na rynek w… pusz­ce. I to w pusz­ce o pojem­no­ści jedy­nie 0,33 litra. Bardzo się z tego cie­szę, choć szko­da, że nie zde­cy­do­wa­no się na to w lecie, bo pew­nie wtedy czę­ściej bym się­gał po zapusz­ko­wa­ne ame­ri­can pale ale. W zimie nie pogar­dził­bym za to por­te­rem bał­tyc­kim w takiej pojem­no­ści ;)…

1000 litrów sto­utu o eks­trak­cie 20° Plato, z dodat­kiem 33 kg świe­ży­ch i wędzo­ny­ch śle­dzi? To połą­cze­nie nie­jed­ne­go z Was zapew­ne zmier­zi. A tym­cza­sem Browar Piwoteka poin­for­mo­wał ostat­nio na Facebooku, że uwa­rzył impe­rial­ną wer­sję ich śle­dzio­we­go sto­utu, czyli słyn­ne­go Ucha od Śledzia. Warto zazna­czyć, że jego impe­rial­no­ść nie pole­ga jedy­nie na pod­wyż­szo­nym eks­trak­cie, ale także na więk­szym jego “naśle­dzio­wa­niu”. Brzmi odważ­nie, praw­da? :)…

1000 litrów sto­utu o eks­trak­cie 20° Plato, z dodat­kiem 33 kg świe­ży­ch i wędzo­ny­ch śle­dzi? To połą­cze­nie nie­jed­ne­go z Was zapew­ne zmier­zi. A tym­cza­sem Browar Piwoteka poin­for­mo­wał ostat­nio na Facebooku, że uwa­rzył impe­rial­ną wer­sję ich śle­dzio­we­go sto­utu, czyli słyn­ne­go Ucha od Śledzia. Warto zazna­czyć, że jego impe­rial­no­ść nie pole­ga jedy­nie na pod­wyż­szo­nym eks­trak­cie, ale także na więk­szym jego “naśle­dzio­wa­niu”. Brzmi odważ­nie, praw­da? :)…

Przeglądając ostat­nio sta­ty­sty­ki moje­go bloga zauwa­ży­łem, że już kil­ku­krot­nie ktoś z Was, dro­dzy Czytelnicy, tra­fił tu do mnie po wpi­sa­niu w wyszu­ki­war­kę zapy­ta­nia o datę pre­mie­ry dru­giej warki jed­ne­go z naj­lep­szy­ch piw tego roku – Imperium Prunum z Browaru Kormoran. Jako, że data wypusz­cze­nia tego piwa na rynek jest już od dawna znana, posta­no­wi­łem ją przy­po­mnieć, szcze­gól­nie że jest ona już coraz bli­żej :). A więc, Imperium Prunum, czyli por­ter…

Przeglądając ostat­nio sta­ty­sty­ki moje­go bloga zauwa­ży­łem, że już kil­ku­krot­nie ktoś z Was, dro­dzy Czytelnicy, tra­fił tu do mnie po wpi­sa­niu w wyszu­ki­war­kę zapy­ta­nia o datę pre­mie­ry dru­giej warki jed­ne­go z naj­lep­szy­ch piw tego roku – Imperium Prunum z Browaru Kormoran. Jako, że data wypusz­cze­nia tego piwa na rynek jest już od dawna znana, posta­no­wi­łem ją przy­po­mnieć, szcze­gól­nie że jest ona już coraz bli­żej :). A więc, Imperium Prunum, czyli por­ter…

Browar PINTA, za sprawą zmiany zdjęcia w tle na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, ujawnił etykietę pierwszego piwa z zapowiedzianej w sierpniu serii PINTA Hop Tour, której ideą jest zapre…

Browar PINTA, za sprawą zmiany zdjęcia w tle na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, ujawnił etykietę pierwszego piwa z zapowiedzianej w sierpniu serii PINTA Hop Tour, której ideą jest zapre…

Z reguły w niedzielę staram się nie publikować tekstów na moim blogu, ale dziś zrobię wyjątek, bo zdecydowanie jest o czym napisać. Wczoraj, 5 października br., podczas Poznańskich Targów Piwnych o…

Z reguły w niedzielę staram się nie publikować tekstów na moim blogu, ale dziś zrobię wyjątek, bo zdecydowanie jest o czym napisać. Wczoraj, 5 października br., podczas Poznańskich Targów Piwnych o…

Pinterest
Search