Zbigniew Bratko

0 followers
·
0 following
Zbigniew Bratko
More ideas from Zbigniew
27. • API. Funkcja MultiByteToWideChar(...). Konwersja tekstu Do konwersji tekstu na format Unicode (UTF-16) możemy użyć funkcji API MultiByteToWideChar(...) która konwertuje tekst wejściowy ze strony kodowej ASCII, lub UTF8 na format Unicode (ciąg znaków UTF-16). Konwertowany tekst wejściowy nie musi być zestawem znaków wielobajtowych.

27. • API. Funkcja MultiByteToWideChar(...). Konwersja tekstu Do konwersji tekstu na format Unicode (UTF-16) możemy użyć funkcji API MultiByteToWideChar(...) która konwertuje tekst wejściowy ze strony kodowej ASCII, lub UTF8 na format Unicode (ciąg znaków UTF-16). Konwertowany tekst wejściowy nie musi być zestawem znaków wielobajtowych.

26. • API. Struktura FILETIME jako element struktury WIN32_FIND_DATA  Struktura FILETIME jest to 64 bitową struktura określająca liczbę 100 nanosekundowych odstępów jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1601 roku według czasu UTC. Trzy poniższe elementy struktury WIN32_FIND_DATA zwracane są jako struktura FILETIME i zawierają informacje: ftCreationTime - o czasie utworzenia pliku. ftLastAccessTime - o czasie ostatniego dostępu do pliku. ftLastWriteTime - o czasie ostatniej modyfikacji…

26. • API. Struktura FILETIME jako element struktury WIN32_FIND_DATA Struktura FILETIME jest to 64 bitową struktura określająca liczbę 100 nanosekundowych odstępów jakie upłynęły od dnia 1 stycznia 1601 roku według czasu UTC. Trzy poniższe elementy struktury WIN32_FIND_DATA zwracane są jako struktura FILETIME i zawierają informacje: ftCreationTime - o czasie utworzenia pliku. ftLastAccessTime - o czasie ostatniego dostępu do pliku. ftLastWriteTime - o czasie ostatniej modyfikacji…

Funkcje FindFirstFile(...) i funkcja FindNextFile(...) służą do wyszukiwania plików i folderów po nazwie, lub według wzorca wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". Gdy zostanie znaleziony plik lub folder pasujący do wzorca, zwracana ByRef struktura WIN32_FIND_DATA zawiera informacje o znalezionym pliku lub folderze. A jakie informacje zawiera struktura WIN32_FIND_DATA poniżej ...

Funkcje FindFirstFile(...) i funkcja FindNextFile(...) służą do wyszukiwania plików i folderów po nazwie, lub według wzorca wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych "?" oraz "*". Gdy zostanie znaleziony plik lub folder pasujący do wzorca, zwracana ByRef struktura WIN32_FIND_DATA zawiera informacje o znalezionym pliku lub folderze. A jakie informacje zawiera struktura WIN32_FIND_DATA poniżej ...

24. • API. IsTextUnicode (...). Funkcje tekstowe.  Czasami, przy wywoływaniu funkcji API zachodzi konieczność przekazania argumentu typu String w formacie Unicode. Aby ustrzec się przed nieprawidłowym działaniem funkcji powinniśmy sprawdzić, czy format tekstu jest zgodny z wymaganym formatem Unicode. Windows API, w bibliotece "advapi32" zawiera funkcję IsTextUnicode(...), która służy do testowania, czy tekst roboczy jest w formacie Unicode....

24. • API. IsTextUnicode (...). Funkcje tekstowe. Czasami, przy wywoływaniu funkcji API zachodzi konieczność przekazania argumentu typu String w formacie Unicode. Aby ustrzec się przed nieprawidłowym działaniem funkcji powinniśmy sprawdzić, czy format tekstu jest zgodny z wymaganym formatem Unicode. Windows API, w bibliotece "advapi32" zawiera funkcję IsTextUnicode(...), która służy do testowania, czy tekst roboczy jest w formacie Unicode....

20. Instrukcja Type.Jak zdefiniować niestandardowy typ danych? Instrukcja wykorzystywana na poziomie modułu, w sekcji deklaracji, do definiowania niestandardowego typu danych, zawierającego jeden lub więcej elementów. W modułach standardowych, typy zdefiniowane przez użytkownika są domyślnie publiczne. Zakres widoczności można zmienić za pomocą słowa kluczowego Private. Jednak w modułach klas typy zdefiniowane przez użytkownika mogą być tylko prywatne

20. Instrukcja Type.Jak zdefiniować niestandardowy typ danych? Instrukcja wykorzystywana na poziomie modułu, w sekcji deklaracji, do definiowania niestandardowego typu danych, zawierającego jeden lub więcej elementów. W modułach standardowych, typy zdefiniowane przez użytkownika są domyślnie publiczne. Zakres widoczności można zmienić za pomocą słowa kluczowego Private. Jednak w modułach klas typy zdefiniowane przez użytkownika mogą być tylko prywatne

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

16 • Test funkcji #HexToDec‬ Test konwersji liczby -2 147 483 648 (dolna granica typu Long) w 64-bitowym środowisku #VBA7 za pomocą wyrażenia CLng("&H" & Hex$(-2147483648)), kończy się niepowodzeniem, bo MS #Access zgłasza ”Błąd nr 13. Type mismatch”. Funkcja Hex # zwraca ciąg FFFFFFFF80000000 odpowiadający typowi LongLong, którego funkcja CLng nie potrafi zinterpretować. Powinnismy użyć funkcji CLngLng, bądź jawnie przekonwertować liczbę -2147483648 na typ Long w wyrażeniu CLng("&H"…

16 • Test funkcji #HexToDec‬ Test konwersji liczby -2 147 483 648 (dolna granica typu Long) w 64-bitowym środowisku #VBA7 za pomocą wyrażenia CLng("&H" & Hex$(-2147483648)), kończy się niepowodzeniem, bo MS #Access zgłasza ”Błąd nr 13. Type mismatch”. Funkcja Hex # zwraca ciąg FFFFFFFF80000000 odpowiadający typowi LongLong, którego funkcja CLng nie potrafi zinterpretować. Powinnismy użyć funkcji CLngLng, bądź jawnie przekonwertować liczbę -2147483648 na typ Long w wyrażeniu CLng("&H"…

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funkcja #Hex(liczba) zwracającą wartość typu String reprezentującą heksadecymalną (szesnastkową) wartość argumentu liczba. MS #Access i jego #VBA nie posiada wbudowanej funkcji dokonującej konwersję z zapisu postaci heksadecymalnej na postać dziesiętną. W tym celu można użyć funkcji Val("&H" & ciąg) i znak deklaracji typu (sufiksów "%", "&", "^"), lub funkcje konwersji typu: np. CInt ("&H" & ciąg), CLng("&H"…

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funkcja #Hex(liczba) zwracającą wartość typu String reprezentującą heksadecymalną (szesnastkową) wartość argumentu liczba. MS #Access i jego #VBA nie posiada wbudowanej funkcji dokonującej konwersję z zapisu postaci heksadecymalnej na postać dziesiętną. W tym celu można użyć funkcji Val("&H" & ciąg) i znak deklaracji typu (sufiksów "%", "&", "^"), lub funkcje konwersji typu: np. CInt ("&H" & ciąg), CLng("&H"…

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funk

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funk