Pinterest • Światowy katalog pomysłów

BI.onLINE

Business Intelligence E-Tool
15 Piny36 Obserwujący

If you want to stay tuned with newest information on Business Intelligence and industry technology information, you can now sign up for BI.onLINE newsletter http://www.everest-fi.com/eng/newsletter ------------------------------------------- Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami dotyczącymi Business Intelligence i informacjami technologicznymi z branży możesz zapisać się na newsletter BI.onLINE http://www.everest-fi.com/pl/newsletter

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

BI.onLINE - navigate to your destination/BI.onLINE – nawigacja do celu

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

BI.onLINE has an extensive system of testing financial liquidity and analyzing faces of business activities affecting the liquidity, such as: - Research in the area of working capital (inventories, receivables, cash) BI.onLINE posiada rozbudowany system badania płynności finansowej i analizowania płaszczyzn działalności wpływających na tą płynność, np: - Badanie w obszarze majątku obrotowego (zapasy, należności, gotówka),

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

The project received funding from the European Regional Development Fund under the Operational Programme for Innovative Economy Measure 8.1 Support for economic activity in the field of electronic commerce. GRANTS FOR INNOVATION - INVESTING IN YOUR FUTURE

BI.onLINE - Business Intelligence Applications and Software

everest-fi.com

BI.onLINE - indicates weaknesses of profit maximalisation in the short term. The software is configured in such a way as to show the results for the security of the future and building company goodwill. BI.onLINE – wskazuje słabe strony maksymalizacji zysku w krótkim okresie Program skonfigurowany jest w taki sposób aby pokazywać wyniki badań służących zabezpieczeniu przyszłości i budowaniu wartości firmy.

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

BI.on.LINE is dedicated to: - Production companies that do not have in their organizational structures management accounting departments, controlling and internal financial control; BI.on.LINE dedykowany jest dla: - Przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie mają w swoich strukturach organizacyjnych działów rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli;

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

BI.onLINE in profitability analysis examines the following areas: - Margin after TKW (technical cost of production); - Profitability after TKW, - Margin after cost of sales and general management. - Gross profit and net profit, BI.onLINE w analizie rentowności bada następujące obszary: - Marżę po TKW (technicznym koszcie wytworzenia); - Rentowność po TKW, - Zysk brutto i zysk netto,

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

BI.onLINE is a modern BI software containing modern, innovative software solutions, however, built on traditional foundations. Why innovative solutions on traditional foundations? -------------- BI.onLINE to nowoczesne oprogramowanie BI zawierające współczesne, innowacyjne rozwiązania– jednak oprogramowanie zbudowane na fundamencie pewnej tradycji. Dlaczego innowacyjne rozwiązania na fundamencie tradycji?

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com

Being mobile means being responsive. Our new website offers full responsive design features. Try it for yourself Emotikon smile ------------------------------------------------------------ Bycie "mobile" oznacza bycie "responsive". Nasza nowa strona www została przygotowana do pracy na urządzeniach mobilnych. Sprawdźcie sami

BI.onLINE - Narzędzia Business Intelligence

everest-fi.com